Algemene voorwaarden verkoop producten

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van Integrale Yoga Shop, een activiteit van Stichting Integrale Yoga Nederland.

Artikel 1 – definities

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Integrale Yogashop en betrekking hebbende op de levering van artikelen door Integrale Yogashop aan degene tot wie zich het aanbod richt c.q. de betreffende wederpartij (hierna: “Koper”).
1.2 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen indien en voorzover die schriftelijk door Integrale Yogashop zijn aanvaard, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Integrale Yogashop is bevoegd bij de uitvoering van de bestellingen van/door Koper gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Integrale Yogashop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Integrale Yogashop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 – aanbieding

2.1 Elke aanbieding van Integrale Yogashop is vrijblijvend.

Artikel 3 – overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van Koper door Integrale Yogashop. Integrale Yogashop is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan Koper medegedeeld.

Artikel 4 – mededelingen, gegevens en opgaven

4.1 Mededelingen, gegevens, opgaven en monsters door Integrale Yogashop gedaan of verstrekt, in welke vorm en van welke aard ook, zijn uitsluitend indicatief bedoeld en voor Integrale Yogashop nimmer bindend, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

Artikel 5 – prijzen

5.1 De bij artikelen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Eventuele behandelings- en afleveringskosten, eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld.
5.2 Integrale Yogashop heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te wijzigen. Indien een prijswijziging van de aangeboden artikelen plaatsvindt in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan danwel binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is Koper gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijswijziging door Integrale Yogashop.

Artikel 6 – levering – levertijd

6.1 De levertijd is maximaal tien (10) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop Koper zijn bestelling bij Integrale Yogashop heeft gedaan.
6.2 Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk binnen twee (2) dagen na de dag waarop hij de bestelling heeft gedaan bericht. Koper heeft in dat geval het recht een vervangend artikel te bestellen of de bestelling zonder kosten te annuleren. Integrale Yogashop zal in dat geval vooruitbetaalde bedragen restitueren, echter zonder vergoeding van rente.
6.3 Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal Integrale Yogashop zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Levering van een vervangend artikel zal alleen na overleg met en akkoord van Koper plaatsvinden.
6.4 Integrale Yogashop is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.5 De opgegeven levertijd is indicatief. Aan overschrijding van de levertijd, voorzover die een termijn van dertig (30) dagen niet overschrijdt, kan Koper geen recht op schadevergoeding of annulering c.q. ontbinding van de overeenkomst ontlenen.
6.6 Ingeval Integrale Yogashop in verzuim is ter zake van de levertijd, heeft Koper uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren c.q. te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. In dat geval zullen vooruitbetaalde bedragen worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 7 – risico en eigendomsoverdracht

7.1 Koper draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan artikelen mochten ontstaan, dadelijk nadat de artikelen als geleverd gelden.
7.2 Integrale Yogashop behoudt zich het eigendom van bestelde artikelen voor, totdat de bestelde artikelen door Koper aan Integrale Yogashop zijn betaald, ofwel contant bij afhalen of rembourszending, ofwel door ontvangst van de Internet-betaling door Koper gedaan op de rekening van Integrale Yogashop.

Artikel 8 – betaling

8.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs plaatsvinden op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. In alle gevallen dienen betalingen echter zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ofwel direct bij vij de koop door betaling via Internet, ofwel bij in ontvangstname van de bestelling bij afhalen of rembourszending door middel van contante betaling. In het geval Koper terzake van de uitvoering van de overeenkomst op Integrale Yogashop aanspraak meent te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze.
8.2 Betaling kan geschieden op de wijze als aangegeven bij de bestelling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Integrale Yogashop.
8.3 Indien Koper niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
8.4 De kosten, zowel in als buiten rechte, die Integrale Yogashop maakt ter zake van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming door Koper van zijn verplichtingen, daaronder begrepen buitengerechtelijke incassokosten en de kosten van rechtskundige bijstand, dienen door Koper aan Integrale Yogashop te worden vergoed. De buitengerechtelijke incassokosten worden tussen Integrale Yogashop en Koper bij voorbaat vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, onverminderd het recht van Integrale Yogashop op vergoeding van de werkelijke kosten indien die hoger zijn.

Artikel 9 – ontbinding

9.1 Gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst van het artikel heeft Koper het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het artikel voor zijn rekening en risico aan Integrale Yogashop te retourneren, mits de oorspronkelijke verpakking van het artikel onbeschadigd is. In geval de bestelde artikelen dvd’s of cd’s betreffen dient ook het sluitzegel ongebroken te zijn.
9.2 In geval van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid van dit artikel zal Koper worden gecrediteerd voor de koopprijs, zonodig verminderd met de kosten van het terugzenden van het artikel en zullen vooruitbetaalde bedragen worden gerestitueerd (binnen 30 dagen), echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 10 – reclamering en garantie

10.1 Koper dient direct bij ontvangst van de bestelling te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient Koper Integrale Yogashop daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering van het niet beantwoorden van het artikel aan de overeenkomst redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.
10.2 Elke aanspraak van Koper ter zake van geleverde artikelen vervalt bovendien, indien:
a. de artikelen niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Integrale Yogashop;
b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de artikelen;
c. Koper Integrale Yogashop niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
d. Koper niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting.
10.3 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Integrale Yogashop de keuze hetzij de artikelen te herstellen, hetzij tot herlevering over te gaan, hetzij Koper te crediteren voor de ondeugdelijke artikelen. Op herlevering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 11 – aansprakelijkheid

11.1 Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Integrale Yogashop en Koper, danwel tussen Integrale Yogashop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Koper en Integrale Yogashop, is Integrale Yogashop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Integrale Yogashop.
11.2 De aansprakelijkheid van Integrale Yogashop strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade.
11.3 Integrale Yogashop is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig recht van intellectuele of industriële eigendom, licenties of andere rechten van derden.
11.4 De in bovenstaande leden voor Integrale Yogashop zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid, alsmede vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde artikelen en/of onderdelen betrekt.

Artikel 12 – overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Integrale Yogashop kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of verkeersopvatting voor haar rekening komt.
12.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft Integrale Yogashop het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste één (1) maand op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks door dit aan Koper mede te delen en zonder dat Integrale Yogashop tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.3 In geval Integrale Yogashop de nakoming van haar verplichtingen opschort is zij bevoegd – en aan het einde van de opschortingsperiode verplicht – te kiezen voor de uitvoering, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 13 – algemeen

13.1 Indien Koper aan Integrale Yogashop opgave doet van een adres, is Integrale Yogashop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Koper aan Integrale Yogashop opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
13.2 Wanneer door Integrale Yogashop gedurende korte of lange tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte nakoming van deze Algemene Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Integrale Yogashop deze voorwaarden soepel toepast.
13.3 Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen.
13.4 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten komen met dwingendrechtelijke bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de betreffende bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 14 – toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.

Producten

Gratis nieuwsbrief